Parashat Nitzavim/VaYelekh

Choose Life

Parashat Nitzavim/ VaYelekh 5780 Meir Sendor You would think this would be an easy choice: דברים פרק ל (יט) העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך:   I…